■ Editorial.. TUALSUNG KIKEP KIVANNA KIN NGAIHSUT HUAI By Rev. Thang Van Lian

Editorial

Published on: 2021-06-13 09:40:35

■ Editorial

TUALSUNG KIKEP KIVANNA KIN NGAIHSUT HUAI

Rev. Thang Van Lian

“Eima tualsung vaite pen tualsung mite mah in i zawh kei leh midangte in ei hong zo ding uh cihna hi.”

Eima innkuan sung buai laitak inn pan taikhia in a gal pan ka innkuan vai ka gal hawm kei ding hi, ci-in Pu Cin Sian Thang in gen hi, cih khat ka za ngei hi. Tutung Myanmar gam buaina i et ciangin CRPH/NUG in UN pan R2P khawng, USA khawng hong pai ziau ding lamen leh kilawm hi. Eima gam sung buaina pen a gal a gam vengte in hong delh hen la hong vengsak le uh, cih lungsim i nei hi. Zomite zong tua mah bang hi. ZRA khawng gina kei, galdo kei, a ci tampi i om hi. Ei ZRA ah a lut om keei lo, panpihna sum zong pia ngei keeilopi amau i gal teng hong dosak ding i lamet mawk pen eima tualsung vai a kin zo nai lo ihi hi.

Nupa kal buaina pen nupate mah in siangsak zo le uh hoih pen hi. Nung lam malam midangte hong kihel ciangin lem het lo thei zaw hi. Eima inn sung thu pen eima inn sung mite mah kikum kiholim a buaina vensak ding hoih pen hi. Eima khuasung buaina zong i khuavengte i ap mawk leh buaina kibehlap zaw thei ding hi. Eima minam vai zong minam dangte i ap mawk leh i minam in vang nei het lo ding hi. Ei lo a dangte tawh pankhop nading leh sepkhop ding bel tampi om mah ding hi. Ahi zongin inn sung tualsung a om mite mah in eima inn sung leh eima tualsung kin ngaihsut masa kei leng midangte bel amau metna ding a om kei leh lutang phum zenin hong lut khol lo ding uh hi. Eima tualsung eimah in i zawh kei leh midangte in hong zo ding hi mawk hi. Eima zing vai eimah tek in hawm zawh ding mah thupi pen hi.

Tunai thupiangte pawlkhat i et ciangin eima inn sung vai eimah in hawm ding sangin midangte kiang a ap nuam om leng kilawm hi. Eima tualsung kikep kivan ding phawk kha loin midangte hong kep hong van ding peuh a teel nuam zaw dinmun tung leng kilawm hi. A khasiat huai thuman gentehna khat gen pak leng. Kam Hau Thukhun, kici pen eima Zomi tualsung kivaipuakzia, kikep kivanna dingin a kibawl hi a, ahun zui-in kipuah toto kikhel toto hi. Ahi zongin Kawlgam ukna nuai ah i om ciangin Kawlzia in tampi hong huzap a, Kam Hau Thukhun kizatna leh ahunzui a puahphatna cihte om nawn loin kilawm kilawm lo nangawn khual zo nawn loin kiphengtat gawp ta hi mawk hi. Kilawm lo hi, a ci ding zong om nawn lo mai ihi hiam, cihnop huai thu tampi i Zogam sungah piang ta hi.

Tua ahih manin mailam saupi adingin eima tualsung vaite eimah in hanciamin i kin ngaihsut mahmah ding hun ta hi. Khangnote gamtatzia a kilawm kei luat leh tualsung hausa upate leh khangno makaite in bang ci bangin panpih in huh thei ding? Biakna lam pan bang danin thapia in lamlak thei ding, cihte kin ngaihsut mahmah huai hi. Kawlte vaite hong thupiak ding ngakngak se loin eima tualsung makaite mah in hong ukin thu hong piak ding uh deih huai pen hi. Kawl leh vai thukhente kiang kitut kul sese loin eima tualsung tek ah buaina a vengsak thei lua mahmah ding tualsung hausa upate leh khangno numei makaite neih huai hi. Tua hi kei leh i mailam pen ut in ut ta kei le hang midangte khut sung a tung ding hi. Eima tualsung vaite kin ngaihsut mahmah tek ni. Zomite i omna ciat ah midangte tawh kikholh siamin eima tualsung kikep kivanna kin ngaihsut mahmah ni.

.................................

Close[X]

© Copyright 2020 - The Tedim Post. Developed by Zawikawm | Privacy Policy